Assegurança Vida Risc

assegurança vida risc

Assegurança de vida risc que garanteix el cobrament d'un capital en cas de defunció i ara amb el nou servei de testament gratuït.

Què és

Què cobreix

Modalitats

Garanties opcionals

Assegurança de vida risc que garanteix una indemnització econòmica (un capital definit per l'assegurat en les condicions particulars de la pòlissa) en el moment de la defunció, la invalidesa absoluta i permanent o alguna de las garanties opcionals contractades. L'assegurança li ofereix, a més, multitud de serveis per ajudar-lo a la vida diària i per assegurar la seva tranquilitat i la dels que són al seu voltant.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 16 anys.

Qui pot ser assegurat

Tota persona que en el moment de la contractació tingui una edat no superior a 64 anys.

Formes de pagament

Es pot pagar la prima de manera fraccionada segons conveniència de l'assegurat (anual, semestral, trimestral o mensual).
(No s'emetran rebuts d'aquest producte per un import inferior a 6 €)

Garanties bàsiques

 • Defunció

  En cas de defunció de l'assegurat, l'entitat asseguradora pagarà als beneficiaris el capital assegurat vigent en la data de defunció.

 • Assistència de viatge

  Assessorament i suport davant problemes de salut a l'estranger. Transport o repatriació en cas de defunció de l'assegurat (incloent acompanyant) i transport o repatriació sanitària si està ferit o malalt a l'estranger, entre d'altres.

 • Serveis d'assistència

  Servei d'orientació i atenció mèdica (metge al telèfon)
  Orientació telefònica sobre salut: informació general sobre patologies, efectes secundaris de medicaments, hàbits saludables, nutrició, tractaments, orientació sobre metges i especialistes...

  Servei d'orientació social
  Orientació telefònica sobre: habitatge, residències, centres de dia, ajuts tècnics, pensions, jubilacions, serveis públics, gestions amb serveis socials i prestacions públiques...

  Segona Opinió Mèdica
  Comitè mèdic internacional per a casos complexes o greus (càncer, malalties cardiovasculars, trasplantament d'òrgans, malalties neurològiques, insuficiència renal crònica i SIDA) i accés a servei personalitzat de suport en casos de tractament fora del país.

  Orientació jurídica telefònica
  Un gabinet d'advocats atendrà qualsevol consulta legal sobre temes de família, habitatge, fiscal...

  Servei de testament gratuït
  Assessorament jurídic telefònic o telemàtic en matèria successòria i testamentària i redacció d'un Testament Obert Notarial al any, Assistència fins a la signatura en Notaria i atorgament del testament i despeses d'aranzel notarial.

 • Accesvida

  Garanties bàsiques + Invalidesa absoluta i permanent i tres opcions de capital: 15.000 €, 25.000 € o 40.000 €.
  Una única pregunta d'estat de salut.
  Sense preguntes sobre la professió. Amb determinades activitats excloses.

 • Completvida

  Possibilitat d'incloure garanties opcionals.
  Capitals de garanties bàsiques: de 30.000 € fins a 300.000 € (o superiors, prèvia consulta).
  Declaració d'estat de salut i, en determinats capitals i edats, examen mèdic de la companyia.

 • Vidafix10

  Garanties bàsiques + capitals decreixents en la garantia de defunció en funció de l'augment de l'edat de defunció. Una única pregunta d'estat de salut. Sense preguntes sobre la professió.
  Capitals assegurats segons l'edat de defunció (Vidafix10)
  Prima anual constant de 120 € per a totes les edats i renovacions, amb la següent estructura de capitals assegurats, segons l'edat de defunció:

  Edat de defunció Capital assegurat
  fins a 30 anys 80.000 €
  de 31 a 35 75.000 €
  de 36 a 40 50.000 €
  de 41 a 45 30.000 € 
  de 46 a 50 15.000 €
  de 51 a 55 10.000 €
  de 56 a 70 anys 5.000 €
   

  Aportació social (Vidafix10)
  Amb la contractació d'aquesta modalitat d'assegurança, la companyia aportarà 5 € anuals a la Fundació d'Agrupació amb la finalitat d'ajudes socials.

 

En la modalitat Completvida, el prenedor podrà subscriure, a més de les garanties bàsiques, algunes de les garanties complementàries optatives següents:
 • Invalidesa absoluta i permanent

  L'entitat asseguradora pagarà a l'assegurat el capital assegurat vigent per a aquesta garantia complementària si aquest queda afectat per una invalidesa absoluta i permanent.
  Entendrem com a tal, la situació física o psíquica irreversible, constatada per l'entitat asseguradora, que inhabiliti l'assegurat per realitzar per complet tota professió, ofici, activitat laboral, professional o empresarial, provocada per accident o malaltia i originada per causa aliena a la voluntat de l'assegurat.

  La prestació d'aquestes garanties bàsiques es pot cobrar com a capital o en forma de renda, segons conveniència de l'assegurat.

 • Malalties Greus

  Infart de miocardi, càncer, accident cerebrovascular, insuficiència renal i trasplantament d'òrgans vitals.

 • Capital addicional en cas de defunció i invalidesa absoluta i permanent per accident

  Accident: tota lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada, externa, imprevista i aliena a la intencionalitat de l'assegurat.
  No es consideraran accidents: l'infart de miocardi ni els accidents cardiovasculars, ictus, hemorràgia cerebral o vessament cerebral.

 • Indemnització diària en cas d'hospitalització per accident

  L'entitat asseguradora pagarà a l'assegurat la indemnització diària (import indicat en les condicions particulars per a aquesta garantia complementària) en cas que l'assegurat hagi estat internat, com a conseqüència directa d'un accident, en un hospital ubicat en territori espanyol, durant un període màxim de 365 dies, amb independència de les complicacions que puguin produir-se. No es consideraran "hospitalització" els ingressos o estades hospitalàries que responguin a tractament d'afeccions de tipus psiquiàtric i a rehabilitació.