Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Capital destinat a les despeses del servei fúnebre necessari en cas de defunció al contractar les nostres assegurances de decessos i que inclou una àmplia varietat de serveis associats.

Calcula la teva assegurança Calcula la teva assegurança Decesos +70

Assegurança de Decessos

 

L'assegurança de decessos garanteix la prestació del servei fúnebre necessari en cas de defunció, fins al límit màxim del capital assegurat vigent en el moment de la defunció.
Li oferim un món de serveis amb els quals vostè i els que estan al seu voltant podran estar tranquils, i ens ocupem de les gestions necessàries en els moments difícils.
 
Aquesta assegurança consta de dues modalitats:
 • Assegurança de Decessos
 • Assegurança de Decessos +70
Assegurança de Decessos
Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 16 anys.
 
Assegurança de Decessos +70
El prenedor i l'assegurat han de ser la mateixa persona i amb una edat igual o superior a 70 anys. 

 

Assegurança de Decessos
Tota persona que en el moment de la contractació tingui una edat no superior a 70 anys.
Poden incorporar-se tots els membres de la unitat familiar a una sola pòlissa.
Per a la garantia opcional de defunció i invalidesa permanent per accident, persones majors de 14 anys i menors de 65 anys.
 
Assegurança de Decessos +70
El prenedor i l'assegurat han de ser la mateixa persona i amb una edat igual o superior a 70 anys. 

 

Assegurança de Decessos
 • Mensual
 • Trimestral: 2% descompte
 • Semestral: 3% descompte
 • Anual: 5% descompte
Assegurança de Decessos +70
Prima única en el moment de la contractació, només per transferència bancària o ingrés en compte.

 

Principals garanties bàsiques en cas de defunció

 • Servei fúnebre

  Conjunt de prestacions funeràries i gestions necessàries per efectuar la inhumació o la incineració del difunt en la localitat designada pels familiars dins del territori nacional, d'acord amb les especificacions i límits que figuren a la pòlissa.

  Aquest servei consisteix de manera enunciativa i no exhaustiva en els elements i actuacions següents: arca, conducció fúnebre i acompanyament, personal per a la prestació del servei, preparació i presentació del cadàver, capella ardent i sala de tanatori, tramitació de la documentació necessària per al servei, certificat mèdic de defunció i inscripció en el registre civil, serveis religiosos, serveis complementaris tals com a corones i recordatoris, drets d'entrada al cementiri, nínxol o incineració, despesa d'inhumació en nínxol, assistència personalitzada i traslladats dins de la població de defunció.

  Inclou la prestació del servei fúnebre per pèrdua de vida del fetus en el supòsit d'interrupció no voluntària de l'embaraç i per defunció del menor abans de complir els 30 dies d'edat. 
  També es garanteix la inhumació o incineració d'extremitats amputades en la seva totalitat, sense que quedi cobert el trasllat de les mateixes.

 • Assistència en viatge

  Transport o repatriació de l'assegurat per malaltia o accident i dels familiars assegurats que l'acompanyessin, i tornada anticipada de l'assegurat per defunció d'un familiar o a causa d'incendi o sinistre greu al seu domicili. També s'inclou, en el cas de viatges a l'estranger, la cobertura de despeses mèdiques i farmacèutiques fins a 12.000 € per sinistre.

  Garantia no coberta en l'Assegurança de Decessos +70.

 • Trasllat nacional i internacional

  S'entén per trasllat la conducció del difunt des del lloc de la defunció fins al cementiri o crematori dins del territori espanyol triat lliurement pels familiars.
  S'inclou també:

  • Acompanyant en cas de trasllat internacional per defunció
  • Tornada d'acompanyants del difunt
  • Assistència a menors de 15 anys d'edat a l'estranger

   

 • Servei de gestoria i assessorament en decessos

  Assessorament telefònic del procés de tramitació de documents a conseqüència d'una defunció (successió en el patrimoni, drets del difunt...). L'entitat asseguradora, a petició dels hereus legals, es farà càrrec de la gestió de diversos tràmits d'obtenció de certificats, pensions, així com del darrer testament atorgat pel causant o, en el seu cas, la designació d'hereus en las successions sense testament ("ab intestato").

 • Servei de testament gratuït

  Assessorament jurídic telefònic o telemàtic en matèria successòria i testamentària i redacció d'un Testament Obert Notarial l'any, Assistència fins a la signatura en Notaria i atorgament del testament i despeses d'aranzel notarial.

 • Assistència psicològica al dol

  L'entitat asseguradora posarà a disposició del nucli familiar un Servei Telefònic de Gestió del Dol en cas de defunció de l'assegurat. Un equip de psicòlegs especialitzats els atendran 24 hores i 365 dies a l'any, oferint el suport immediat i proper per fer front a aquell moment difícil. S'inclou també una primera consulta presencial gratuïta.

 • Altres particularitats incloses en la garantia principal

  En el cas d'optar per la modalitat de prima anivellada, l'entitat asseguradora concedeix al prenedor la facultat d'exercir el dret de rescat total de la pòlissa amb les condicions i limitacions indicades en el Condicionat General, una vegada transcorregudes cinc anualitats de l'assegurança.

  La companyia posa a disposició del prenedor de la pòlissa el document de voluntats de sepeli, on podrà recollir les seves preferències sobre el servei fúnebre.

Períodes de carències en les nostres assegurances de defunció

Assegurança de Decessos

Sense carència en cas d'accident ni en el cas de procedir d'una altra entitat asseguradora.
Per a la resta de casos, existeix una carència de 2 mesos.

Assegurança de Decessos +70
Únicament 3 mesos per a la garantia de Trasllat nacional i internacional. 


Garanties opcionals de les pòlisses

El prenedor podrà subscriure, a més de les garanties bàsiques, algunes de les garanties complementàries optatives següents:

 • Repatriació al país d'origen

  En cas de defunció de l'assegurat a Espanya, l'entitat asseguradora organitza i es fa càrrec del trasllat del cos des del lloc de la defunció fins a l'aeroport internacional més pròxim a la localitat d'inhumació en el país d'origen del difunt. S'inclou també el trasllat des de l'aeroport internacional del país d'origen fins al lloc del sepeli, fins a un límit de 1.500 €.

 • Defunció i invalidesa permanent per accident

  Capital per a cadascuna de les garanties, comprès entre 3.000 i 30.000 €.

En l'Assegurança de Decessos +70 no hi ha possibilitat de subscriure garanties opcionals.

Documents d'interès

 

Si tens dubtes, T'ajudem! - 934 826 600


Contracta el teu Contacta