Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació

Per estar tranquil passi el que passi al seu habitatge destinat a lloguer.

Cobreix les despeses econòmiques, materials i de defensa jurídica que puguin produir-se a l'arrendador d'un habitatge.

Sol·licita més informació

Assegurança d'impagament de lloguer

 

És una pòlissa que té per objecte reparar les despeses i perjudicis econòmics, materials i de defensa jurídica que puguin produir-se a l'arrendador d'un habitatge urbà i els derivats de l'impagament de la renda per part del llogater.

Riscos coberts

 • Impagament de lloguers

  Aquesta garantia cobreix l'impagament del lloguer per part de l'inquilí, corresponent a l'habitatge arrendat i inclòs a la pòlissa.

  La companyia assumirà fins al 100% de la suma assegurada en les condicions particulars, amb un límit màxim de 12 mesos de renda.

  L'import de la suma assegurada per a aquesta garantia ha de coincidir amb l'import total del rebut mensual de lloguer, llevat d'aquells casos en què l'import de l'esmentat rebut sigui superior a 3.000 euros, que, aleshores, el seu import serà de 3.000 euros. Així mateix, aquest límit inclourà totes aquelles càrregues per serveis relacionades al rebut de lloguer.

  Franquícies

  1. Serà a càrrec de l'assegurat la primera mensualitat de renda impagada, sent per compte de l'assegurador, fins als límits garantits, l'excés sobre tal franquícia.
  2. Existeix la possibilitat de poder contractar una assegurança amb una franquícia de 6 mesos i cobertura de 6 mesos. La companyia d'assegurances assumirà fins al 100% de la suma assegurada de les rendes impagades pel llogater o arrendatari a partir del 7è mes d'iniciar-se l'impagament i amb el límit màxim de 6 mensualitats de renda.
 • Defensa jurídica

  Es garanteix, fins al límit màxim de 3.000 €, la defensa en conflictes directament relacionats amb el contracte d'arrendament, incloent el desnonament.

  El mínim litigiós és de 300 €.

  També s'inclou la cobertura de defensa en contractes d'assegurances, defensa de la responsabilitat penal com a llogater, la reclamació al responsable identificable dels danys materials causats a l'habitatge arrendat, la reclamació en cas d'incompliment de contractes de serveis de reparació o manteniment de les instal·lacions i la defensa de drets de l'assegurat com a propietari o usufructuari de l'habitatge. Així mateix, s'inclouen la reclamació als seus veïns per infracció de normes legals relatives a emanacions de fums o gasos, higiene, sorolls persistents i activitats molestes, nocives o perilloses, la defensa i reclamació dels seus interessos en els conflictes amb els seus veïns per qüestions de servituds de pas, llums, vistes, distàncies i límits, la defensa i reclamació dels seus interessos davant la comunitat de propietaris de l'immoble en què es trobi l'habitatge, sempre que estigui al corrent de pagament de les quotes legalment acordades, i la defensa de la seva responsabilitat penal en els processos que se li segueixin com a membre de la junta de copropietaris de l'immoble.

 • Actes vandàlics continent

  La companyia assumirà fins al 100% de la suma assegurada, a valor de nou, sempre que existeixi un sinistre indemnitzat amb càrrec a la cobertura d'impagament de lloguers, dels deterioraments immobiliaris i/o del robatori del continent de l'habitatge assegurat causats pel llogater com a conseqüència d'actes de vandalisme o malintencionats i que es constatin després del seu desallotjament o marxa de l'habitatge, comparant l'estat del mateix amb aquell en el qual es trobava quan el llogater va formalitzar el contracte d'arrendament.

  Franquícia

  En aquesta garantia s'estableix una franquícia a càrrec de l'assegurat de 300 euros per sinistre, sent per compte de l'assegurador, fins al límit garantit, l'excés sobre tal franquícia.

Exclusions

No s'acceptarà la subscripció de pòlisses per als següents riscos:
 • Lloguers de temporada.
 • Lloguer de local de negoci.
 • Sotsarrendaments.
 • Contractes de lloguer rústics.
 • Immobles que no tinguin les condicions legals d'habitabilitat.
 • Habitatges secundaris.

 

 

Aquesta assegurança únicament està destinada a assegurar contractes nous de lloguer d'habitatges regulats per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.

Per contractar l'assegurança, l'assegurat haurà de ser propietari o usufructuari de l'habitatge objecte de l'assegurança.

És un producte assegurador de Mútua de Propietaris comercialitzat per Agrupació.

Si tens dubtes, T'ajudem! - 934 826 600


Contacta