Pla d'Inversió Assegurada

PLAN DE INVERSIÓN ASEGURADA

Totalment flexible amb exempció fiscal sempre que tingui una durada de 5 anys i el seu rescat sigui a través d'una renda vitalícia.

Nivell de risc

Què és

Aportacions

Disponibilitat

 
1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
 

 


Producte assegurat per Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., pertanyent al grup internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones.

Pla d'Inversió Assegurada és un Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic que s'instrumenta a través d'un contracte d'assegurança de vida i que té com a finalitat constituir, amb els recursos aportats, una renda vitalícia en la qual el prenedor en sigui, al mateix temps, assegurat i beneficiari.
El contracte es mantindrà en vigor fins a la defunció de l'assegurat, rescat total, resolució del mateix contracte o la seva transformació en una renda vitalícia.

Requisits

El producte únicament pot estar a nom d'un titular.
La prestació de la renda ha de ser vitalícia. No es permet la modalitat de renda temporal.

Rendibilitat

El tipus d'interès es garanteix trimestralment per anticipat.
No obstant, durant un període inicial es podrà fixar un tipus d'interès mínim superior al fixat trimestralment amb caràcter general.
Les aportacions es capitalitzen íntegrament, prèvia deducció de la prima de risc que cobreix el capital addicional en cas de defunció.

Fiscalitat

 • Els rendiments generats fins al moment de la constitució de la renda estaran exempts de tributació (si finalment es constitueix la renda). En cas de rescat anticipat, els rendiments generats tributaran en l'IRPF com a rendiments del capital mobiliari.
 • El límit d'aportació anual és de 8.000 €.
 • Període de cobrament de rendes subjecte a tributació, depèn de l'edat de l'assegurat en el moment de la constitució de la renda.

Aportacions mínimes

Única o extraordinària:
 • inicial: 600 €
 • successives: 300 €
Periòdiques:
 • mensual: 30 €
 • trimestral: 150 €
 • semestral: 300 €
 • anual: 500 €

Característiques

Constitució d'un estalvi durant un període mínim de 5 anys i amb un límit màxim d'aportacions de 240.000 € (8.000 € anuals).
En el moment que s'inicia el cobrament de la renda vitalícia, l'assegurat podrà triar la modalitat de renda entre les ofertes per l'entitat asseguradora.

Liquiditat

Es pot rescatar total i parcialment en qualsevol moment.
El funcionament del contracte es basa en un compte en el qual mensualment:
S'abonen:
 • Les primes satisfetes pel prenedor, si n'hi ha.
 • Els rendiments generats, d'acord amb el tipus d'interès tècnic vigent.
Es carreguen:
 • Les primes de risc (cost de la cobertura del capital addicional en cas de defunció de l'assegurat).
 • Els rescats parcials efectuats.
El saldo d'aquest compte constitueix el saldo garantit de l'assegurança en cada moment.

Cobertures/Prestacions

Subjecte als límits i a les condicions dels PIES, l'assegurat rebrà una prestació en forma de renda vitalícia immediata. Aquesta renda es constituirà amb el valor de rescat del contracte en el moment de la transformació, podent triar el prenedor entre les diferents modalitats i condicions ofertes per l'entitat asseguradora en aquell moment.
En cas de defunció abans de la constitució de la renda vitalícia es garanteix un capital addicional al saldo garantit aconseguit a la data de defunció equivalent al 3% del saldo garantit aconseguit a la data de defunció, amb els següents límits màxims d'acord amb l'edat de l'assegurat en el moment de la defunció:
 • 600 € si l'assegurat té menys de 65 anys.
 • 150 € si l'assegurat té una edat igual o superior a 65 anys.