Pla d'estalvi Patrimoni

seguro PATRIMONIO de Agrupació

Assegurança de Vida-Estalvi a mitjà i llarg termini

Nivell de risc

Què és

Aportacions

Disponibilitat

 
1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
 

 


Assegurança de Vida-Estalvi distribuïda sota la marca Agrupació i assegurat per Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., pertanyent al grup internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones.

És un pla d'estalvi sistemàtic a mitjà i llarg termini, destinat a constituir un capital o una pensió de jubilació que inclou un capital addicional en cas de defunció de l'assegurat.

És una assegurança de vida mixta que s'instrumenta mitjançant un compte en què s'inclouen totes les operacions del pla.

El saldo garantit (o capital acumulat), que és el resultat de la capitalització mensual de les aportacions realitzades, pot ser recuperat en qualsevol moment, excepte el primer any de vigència de l'assegurança en què el valor de rescat màxim serà la suma de les aportacions efectuades.

Tractament fiscal

Els rendiments que es vagin generant no pagaran impostos mentre no es rescati o es percebi la prestació.

Rescat i Capital al venciment

Els rendiments obtinguts per les quantitats rescatades tributaran en l'IRPF del prenedor en concepte de rendiment del capital mobiliari (subjectes a retenció).

En el cas de rescats parcials es considerarà que en primer lloc han estat recuperades les primes més antigues junt amb els seus corresponents rendiments.

Defunció de l'assegurat

Si el beneficiari és una persona diferent del prenedor, el capital percebut tributarà, íntegrament, en l'Impost de Successions i Donacions.

Quan el beneficiari sigui el propi prenedor, els rendiments generats tindran idèntic tractament fiscal que la percepció del capital al venciment.

Característiques

Termini mínim

4 anys.

Rendibilitat

El tipus d'interès es garanteix trimestralment per anticipat.

No obstant, durant un període inicial es podrà fixar un tipus d'interès mínim superior al fixat trimestralment amb caràcter general.

Modificació de les condicions pactades

 • Amb 2 mesos d'antelació, excepte les aportacions extraordinàries o els canvis de beneficiari, que poden efectuar-se en qualsevol moment.
 • El prenedor pot interrompre el pagament de les aportacions mitjançant notificació escrita.
 • En cas d'augment del capital addicional, s'haurà de justificar el bon estat de salut de l'assegurat.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya, l'edat de la qual estigui compresa entre els 14 i els 85 anys.

Aportacions mínimes

Única o extraordinària:

 • Inicial: 600 euros.
 • Successives: 300 euros.

Periòdiques:

 • Mensual: 30 euros.
 • Trimestral: 150 euros.
 • Semestral: 300 euros.
 • Anual: 500 euros.

Poden ser constants o creixents de forma lineal o acumulativa.

Capital addicional (defunció)
 • Fins a 45 anys: 500 euros.
 • De 45 a 64 anys: 200 euros.
 • Més de 64 anys: 100 euros.
Rescats
 • Parcials: a partir del primer any de vigència, per imports superiors a 150 euros.
 • Total: en qualsevol moment.

Durant el primer any el valor de rescat serà, com a màxim, les primes aportades.

A partir del segon any es rescatarà el saldo garantit assolit (aportacions i rendiments).

Al venciment

Pot triar:

 • La totalitat del saldo garantit en forma de capital.
 • Una pensió vitalícia periòdica constant o revaloritzable.
 • Una combinació d'ambdues.

En cas de defunció del titular

En cas de defunció del titular durant la vigència del pla, els beneficiaris percebran el saldo garantit assolit a aquesta data, més el capital addicional.