Pla d'Estalvi Jove

Pla d'Estalvi Jove

Si ho desitja, per molt pocs euros al mes asseguri els estudis dels seus fills amb el Pla d'Estalvi Jove.

Nivell de risc

Què és

Aportacions

Rendibilitat

Liquiditat

 
1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
 

 


Producte assegurat per Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., pertanyent al grup internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones.

És un pla d'estalvi flexible destinat a constituir un patrimoni per a un nen perquè, quan faci els 17, 20 o 23 anys, pugui destinar-lo a fer realitat els seus primers grans objectius.

Cobertura addicional

S'hi afegeix, en cas de defunció de l'assegurat, un capital de 601,01 euros al valor acumulat fins a la data.

Durada

En el moment de la contractació s'establirà el venciment de la pòlissa. Pot escollir-se l'edat de venciment entre els 17, 20 o 23 anys del beneficiari. En qualsevol cas, la pòlissa ha de tenir una durada mínima de 3 anys.

Fiscalitat

En caso de rescat
Fins que vostè no disposi del seu capital, no haurà de pagar impostos i els rendiments s'acumularan íntegrament, sense cap retenció.
Quan disposi del seu capital, haurà de tributar en l'IRPF pels rendiments que s'hagin generat en concepte de rendiments del capital mobiliari.
En caso de venciment
Al venciment del producte, el beneficiari haurà de tributar per l'Impost de Successions i Donacions.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya.
L'edat del beneficiari en el moment de la contractació no pot ser superior als 15 anys.
L'aportació o quota mínima mensual a realitzar és de 18 euros. A més de la contractació d'aportacions mensuals, poden realitzar-se aportacions extraordinàries.

El Pla d'Estalvi Jove assegura per a tota la vigència, i des del primer euro, un interès mínim garantit, que constarà a les Condicions Particulars de la pòlissa, més una rendibilitat complementària en concepte de participació en beneficis. La rendibilitat total es garanteix anualment i per avançat.

Les aportacions extraordinàries queden subjectes a les condicions de rendibilitat mínima garantida que siguin vigents en el moment de realitzar l'aportació.

Estalvi Jove es pot rescatar totalment en qualsevol moment.

El valor de rescat coincidirà amb la provisió matemàtica constituïda, excepte el primer any de vigència que serà, com a màxim, la suma de les aportacions efectuades.