Plan de ahorro a largo plazo

Integra5+

Pla d'Estalvi a Llarg Termini amb exempció fiscal sempre que es compleixin els imports i terminis establerts legalment.

Nivell de risc

Què és

Aportacions

Disponibilitat

 
1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
 

 


Producte assegurat per Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., pertanyent al grup internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones.

És un instrument d'estalvi l'especialitat del qual rau en l'exempció de tributació de les rendes generades per una o per successives assegurances de vida (SIALP‐Assegurança individual d'estalvi a llarg termini), sempre que s'aportin quantitats inferiors a 5.000 € anuals durant un termini mínim de cinc anys.

Requisits

 • El producte únicament pot estar a nom d'un titular.
 • Només es permetrà un contracte per NIF.

Rendibilitat 

El tipus d'interès inicial serà per un període anual. A partir del primer any de vigència de la pòlissa, es revisarà semestralment, independentment dels semestres naturals.
Els rendiments s'aniran consolidant mensualment des del primer dia.
El capital addicional en cas de defunció, anirà en funció de l'edat del prenedor. La prima de risc és implícita en la rendibilitat.

Fiscalitat

 • Els rendiments generats en el moment del rescat seran exempts de tributació, sempre que s'hagin complert els imports i els terminis establerts legalment.
 • En cas contrari, els rendiments tributaran segons la legislació fiscal vigent en el moment del rescat.
 • Quan s'efectuïn disposicions per residents fiscals en algun dels territoris als quals se'ls aplica la normativa foral, s'aplicarà la normativa fiscal vigent en cada territori foral. Aquesta pot diferir de la normativa fiscal aplicable al territori comú.

Característiques

 • Permet la mobilització íntegra dels drets econòmics entre les Assegurances Individuals d'Estalvi a llarg termini (SIALP) i els Comptes Individuals d'Estalvi a llarg termini (CIALP).
 • El contracte d'assegurança no té venciment.

Aportacions mínimes

Única o extraordinària:
 • inicial: 600 €
 • successives: 300 €
Periòdiques:
 • mensual: 30 €
 • trimestral: 150 €
 • semestral: 300 €
 • anual: 500 €

Característiques

Constitució d'un estalvi durant un període mínim de 5 anys i amb un límit màxim d'aportacions de 5.000 € anuals.

Liquiditat

Es pot rescatar totalment en qualsevol moment. Durant el primer any es rescataran únicament les aportacions realitzades. A partir del primer any de vigència de la pòlissa, el valor de rescat serà la Provisió Matemàtica existent en la data de sol∙licitud del rescat.

Característiques

 • La disposició pel contribuent del capital resultant únicament podrà produir‐se en forma de capital per l'import total del mateix.
 • La disposició abans del termini de cinc anys o l'aportació de quantitats superiors al límit anual de 5.000 €, donarà lloc a la retenció fiscal vigent en el moment del rescat, per part de l'entitat asseguradora.