Assegurança d'Accidents Personals

Assegurança d'accidents amb un ampli ventall de cobertures per triar i així poder adaptar-lo a les seves necessitats personals.

Què és l'assegurança d'accidents personals

Què cobreixen les pòlisses d'accidents personals

L'Assegurança d'Accidents Personals és una assegurança de defunció per accident amb moltes garanties complementàries optatives, la qual cosa permet personalitzar la pòlissa segons les seves necessitats.

Revaloració anual automàtica de l'assegurança d'accidents personals contratada

Llevat de declaració expressa del prenedor, al venciment de cada anualitat d'assegurança, els valors assignats a les sumes assegurades es revaloraran automàticament mitjançant l'aplicació d'un dels següents mètodes:
 • Sistema variable, en funció de les variacions de l'IPC. Aquest serà emprat per defecte.
 • De forma anual acumulativa d'acord amb el percentatge indicat pel prenedor, amb un màxim d'un 5% anual.

Tarificació de les nostres assegurances d'accident

La tarificació es realitza principalment en funció de la professió de l'assegurat.

Qui pot contractar les nostres assegurances d'accidents

Qualsevol persona física resident a Espanya, l'edat de la qual estigui compresa entre els 14 i els 65 anys.

Risc assegurat amb l'obtenció de l'assegurança d'accident

Està format per una cobertura bàsica, de contractació obligatòria, i unes cobertures addicionals optatives per adequar el producte a les necessitats del prenedor.
Cobertura bàsica
Mort per accident. 
Cobertures addicionals optatives
 • Defunció per infart de miocardi.
 • Vessament cerebral (requereix haver contractat la garantia de defunció per infart de miocardi).
 • Invalidesa permanent per accident, amb tres modalitats de contractació: barem del 100% i barems progressius al 225% i 350%.
 • Capital addicional per invalidesa en accident de circulació.
 • Capital addicional per defunció en accident de circulació.
 • Incapacitat temporal per accident: fins a un any, a comptar des de la data del sinistre (inclòs el període de franquícia).
 • Dieta complementària per hospitalització a causa d'un accident: durant 365 dies.
 • Despeses d'assistència sanitària com a conseqüència d'un accident.
 • Assistència en viatge.
Franquícies

S'aplicaran exclusivament en la garantia complementària d'incapacitat temporal per accident. El prenedor determinarà una de les següents franquícies: 7, 15 o 30 dies.

Durada de l'assegurança
L'assegurança serà anual renovable fins a l'anualitat d'assegurança en què l'assegurat compleixi els 65 anys d'edat.
 
Període de carència
No s'aplica.
seguro de accidentes de Agrupació

Enllaços

Tarificador