Assegurança de Llar

Assegurança de la Llar

Per estar tranquil passi el que passi a la seva llar.

Què és

Què cobreix

És una assegurança multirisc dissenyada per a l'habitatge habitual com per a les segones residències, i també per als habitatges destinats a lloguer.

Las cobertures del risc abasten:

 • Continent: l'edifici o pis destinat a habitatge descrit en les Condicions Particulars de la pòlissa, incloses totes les instal·lacions que en formin part, com les d'aigua, gas, electricitat i telefonia fins a la seva connexió a les xarxes de servei públic, calefacció, ascensors, pisa sanitària i, en general, qualsevol element fixat a l'edifici que no pugui separar-se'n sense trencament o deteriorament.
 • Contingut: el conjunt de béns domèstics, com ara mobles, inclosos els fixos de la cuina i els fixos dels banys, aixovar, roba, efectes d'ús personal, queviures i provisions, antenes individuals de televisió i ràdio, objectes de valor especial o artístic i joies.

Com funciona

El prenedor pot personalitzar l'assegurança, contractant el continent, el continent i el contingut o només el contingut, amb cobertures obligatòries i opcionals que poden variar en funció de l'ús a què es destina l'habitatge.

Es recomana la contractació del capital de continent en alguna de les seves dues modalitats (primer risc o valor total), tant si el contractant actua com a propietari com si ho fa com a llogater.

Modalitats

S'estableixen tres modalitats de contractació en base a l'ús de l'habitatge i a les garanties, ampliacions i capitals que es vulguin contractar.

 • Flexillar: Opció de contractació bàsica sense possibilitat d'incorporar totes les garanties ni ampliacions i amb alguns capitals limitats.
 • Plusllar: Opció de contractació habitual per a tot tipus de clients i usos d'habitatges, amb un ampli ventall d'opcions i ampliacions.
 • Totllar: Opció de contractació àmplia que inclou automàticament la contractació de determinades garanties i ampliacions, així com determinats límits de capital amb la possibilitat d'incrementar-los únicament per a habitatges principals.

Bonificació per no sinistralitat

 • 2 anys sense sinistres: 5% de descompte sobre la prima.
 • 3 anys sense sinistres : 10% de descompte sobre la prima..
 • 4 anys sense sinistres: 15% de descompte sobre la prima.
 • 5 anys sense sinistres: 20% de descompte sobre la prima.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física o jurídica resident a Espanya, ja sigui propietària o llogatera d'un immoble.

Garanties Continent Contingut

Incendi

- Incendi, explosió, caiguda del llamp, despeses demolició i desenrunament, despeses de salvament, bombers, ensorrament

100% 100%

Despeses complementàries

- Reconstrucció de jardins

Màx. 1.800 €/3.000 €  
- Béns propietat de tercers   Màx. 1.200 €
- Pèrdua de lloguer/Inhabitabilitat de l'habitatge 25% 25%
- Viatges i trasllats temporals   25% màx. 3.000 €
- Reposició de documents   100%

Assistència a la llar

Reparacions i urgències a la llar, emergències (lampisteria, electricitat i serralleria)bricopartner

   
Danys elèctrics 100% 100%
Restauració estètica 10% màx.
1.800 € /3.000 €
10% màx.
1.800 € /3.000 €
Aliments congelats   300 €/600 €

Extensió de garanties

- Fum i sutge, xoc, impacte i ones sòniques, actes de vandalisme i malintencionats, pluja, vent, pedra i neu, inundació, desenrunament i extracció de fangs, vessaments i fuites accidentals, caiguda d'arbres, fanals, antenes i grues

100% 100%

Danys per aigua

- Localització de l'avaria

100%

100%

100%
- Reparació de l'avaria 100%  
- Reparació de les canonades exteriors sense dany No/300 € any  
- Cobertura d'embussos sense danys   No/300 € any

Robatori i espoliació

Robatori, espoliació

 
100%
- Joies 1r Risc    
 • En qualsevol situació
  25% màx. 3.000 €
 • En caixa forta
  25% màx. 12.000 €
- Objectes de valor especial   30%
- Diners en efectiu    
 • En caixa forta   
  600 €
 • En qualsevol situació  
  300 €/600 €
- Desperfectes per robatori (continent) 100%  
- Furt (excloses joies i objectes de valor)   10%
- Espoliació fora de la llar
(límit per objecte: 120 €)
  Efectiu:
màx. 150 €/250 €
Resta objectes:
500 €/750 €
- Ús fraudulent de targetes de crèdit   300 €/450 €
- Reposició de claus i panys (continent) 300 €  
- Ampliació joies en qualsevol situació   Màx. 6.000 €
(capital màx. inclosa ampliació: 9.000 €)
- Ampliació joies en caixa forta   Màx. 6.000 €
(capital màx. inclosa ampliació: 18.000 €)
- Ampliació de joies individual   Màx. 6.000 €
- Ampliació d'objectes de valor   Màx. 50% del contenido
- Ampliació diners en efectiu en caixa forta   Màx. 2.400 €
(capital màx. inclosa ampliació: 3.000 €)
Ruptura de vidres
100%
100%

Responsabilitat civil

Ampliació. Responsabilitat civil derivada de gossos potencialment "perillosos" (contingut)

Mín. 150.000 € - Màx. 600.000 €
Mín. 150.000 € - Màx. 300.000 €

Protecció jurídica

Reclamació de danys, defensa penal, drets relatius a l'habitatge, assistència jurídica telefònica


Màx. 6.000 €
- Ampliació protecció jurídica que inclou: Màx. 6.000 €
 • Defensa Infra. Adminis. Habitatge, contractes laborals, contractes de serveis, contractes sobre coses mobles, en relació amb el servei domèstic, dret fiscal, contractes de subministraments
 
- Ampliació habitatges destinats a lloguer (opció lligada a continent)    
 • Defensa i reclamació del contracte d'arrendament
Fins a 3.000 €  
 • Impagament de lloguers  (franquícia 1 mes)
12 mensualitats  
 • Actes vandàlics causats pel llogater (franquícia 300 €)
100%  
Tot risc accidental
(franquícia 150 €)
Màx. 30.000 € Màx. 30.000 €
Orientació medicosocial i dependència
- Ajuda a la convalescència, teleassistència durant 1 mes
   
- Atenció telefònica tema mèdic/social/dependència i telefarmàcia    
- Obres en habitatge en cas de dependència per accident Màx. 1.800 €  
Animals de companyia
- Serveis d'orientació i gestió
   
- Ampliació indemnització en cas de defunció de l'animal per accident    
 • Despeses d'enterrament o despeses per incineració o eliminació de restes
  Màx. 348 €
 • Indemnització per a compra de nou animal
  Màx. 300 €

Assistència informàtica

Assistència remota, recuperació de dades, assistència informàtica a domicili (només habitatges principals)

   
S'hi inclouen automàticament les garanties de valor a nou, la revaloració automàtica de capitals i les cobertures de riscos extraordinaris.
Totes les ampliacions són opcionals.
Quan es mostren dues quantitats separades per un signe "/", la de la dreta correspon a la modalitat "totllar", la més completa de la gamma.