Assegurança de Dependència

Assegurança de Dependència

La solució a la situació de dependència total per a vostè o els seus familiars.

Què és una assegurança de dependència

Què cobreix

Modalitats

Característiques

La dependència és aquell estat de caràcter permanent en el qual es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, pateixen una falta o una pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, que fa necessària l'atenció i el suport continuat d'altres persones per realitzar una gran part d'activitats bàsiques de la vida diària.

Què és la pòlissa de dependència

La pòlissa de dependència cobreix la contingència d'una persona en cas que aquesta perdi la seva autonomia personal en el futur, bé a causa de l'edat, bé per problemes derivats d'alguna malaltia o accident.
La persona que la contracti pagarà una determinada quota al mes i, si finalment acaba entrant en situació de dependència, tindrà accés a una indemnització econòmica en forma de renda mensual o capital.

Qui pot contractar i a quina edat

Edat: de 35 a 70 anys.

Quina durada i efectes tenen les nostres pòlisses

 • Indefinida, fins a la defunció de l'assegurat.
 • Efectes de les prestacions des del primer dia (franquícia tres mesos).

Primes de l'assegurança de dependència

La prima, que es determina en funció de l'edat de l'assegurat i de les garanties escollides, serà anivellada, amb pagament de prima mensual, vitalícia i prepagable. En cas de dependència de l'assegurat i a partir de la data de reconeixement del sinistre per Agrupació, el prenedor queda exonerat del pagament de les primes. En el cas de millora de l'assegurat que provoqui l'abandonament de la situació de dependència (total o parcial greu), l'exoneració del pagament desapareix i retorna l'obligació del pagament de primes al prenedor.

Fiscalitat de l'assegurança de dependència

Les primes satisfetes en cada anualitat tenen el mateix tractament fiscal que els plans de pensions i plans de previsió assegurats. També es poden fer aportacions a favor de familiars.

Garanties que ofereix

 • Garantia principal

  La renda vitalícia i/o capital inicial, en funció del mòdul contractat.

 • Garanties complementàries

  Cobertes per qualsevol de les opcions.

  1. Teleassistència

   Cobertura durant un any del servei de Teleassistència.

  2. Accés a serveis d'assessorament des de la contractació de la pòlissa
   1. Orientació mèdica telefònica, correu electrònic o videoconferència.
   2. Orientació social telefònica.
   3. Assessorament en residències.
  3. Accés amb descomptes i/o avantatges a serveis acreditats per l'entitat
   1. Ajut personal a domicili.
   2. Adaptació a l'habitatge i ajuts tècnics.
   3. Serveis d'acompanyament.
   4. Centres residencials de dia i apartaments tutelats.

Riscos exclosos

 • Preexistents no declarats.
 • Causats voluntàriament.
 • Per negligència greu o imprudència temerària.
 • Conseqüència de participació en actes il·lícits.
 • Dol o culpa greu de l'assegurat.

Terminis de carència

 • Un any per a malalties físiques.
 • Tres anys per a malalties de neuropsiquiatria.
 • Sense carència per accidents.

Quina durada tenen les Franquícies

 • 3 mesos.

Fins a on arriba l'àmbit de la cobertura i conseqüències

L'àmbit de cobertura serà el territori espanyol. Per poder percebre els drets que genera l'assegurança, s'ha de residir a Espanya almenys nou mesos l'any. En cas de produir-se el trasllat de domicili fora d'Espanya podria optar-se només a les prestacions indemnitzatòries.

 • Agrupació dependència renda

  Obtindrà una renda establerta en cas de dependència total. Els mòduls de renda són de 500 euros, fins a un màxim de cinc.

 • Agrupació dependència renda-capital

  Obtindrà una renda i/o capital (a elecció de l'assegurat) en cas de dependència total. Els mòduls de capital són de 2.500 euros, fins a un màxim de cinc.

Efecte de la prestació i quan comença

L'assegurança té efecte a partir de les 24 hores del dia que figura en les Condicions Particulars de la pòlissa, sempre que estigui pagada la primera prima. La indemnització o servei començarà a gaudir-se quan s'hagi documentat, comprovat i reconegut la situació de dependència definitiva per Agrupació i fins a la defunció de l'assegurat.
Es considerarà documentada i comprovada la dependència en les situacions següents:

 • Quan de l'anàlisi dels informes i diagnòstics mèdics presentats per l'assegurat, Agrupació determini la pertinença de la reclamació de dependència.
 • Quan Agrupació determini la pertinença de la reclamació de dependència, basant-se en la valoració dels resultats de la revisió mèdica a la qual sotmeti l'assegurat.
 • Quan en cas de rebuig de la reclamació, un metge especialista en la patologia causant de la dependència, designat arbitràriament, dictamini l'estat de dependència.
seguro de vida riesgo Agrupació

Enllaços

Tarificador