Promoció "Tornada a l'Escola"

Promoció

Promoció "Tornada a l'Escola"

Porti les seves assegurances i estalviï fins a 100 €

Sol·liciti més informació

Bases de la promoció

 

 1. Les companyies asseguradores AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. y Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., pertanyents al Grup ACM Espanya, llancen una promoció denominada "Tornada a l'Escola".
 2. La campanya promocional va dirigida a clients de les entitats asseguradores del Grup ACM Espanya, que durant el període promocional contractin diverses pòlisses Individuals de Risc. Queden excloses les pòlisses individuals d'estalvi, les pòlisses de Decessos de prima única, els plans de pensions i les pòlisses col∙lectives.
 3. Període Promocional: del dia 27 d'agost al 14 de setembre de 2018.
 4. Per participar en la promoció, els clients de les entitats asseguradores hauran de complir totes i cada una de les següents condicions::
  1. que hagin contractat com a mínim dues pòlisses dels productes indicats en el punt 2, emeses en el període promocional. No es consideraran la sol∙licituds pendents d'emissió.
  2. les pòlisses objecte d'aquesta campanya hauran d'entrar en vigor abans del 15 d'octubre de 2018.
 5. Els clients que compleixin les condicions d'aquesta promoció es beneficiaran d'una devolució de:
  1. 50€, si han contractat 2 pòlisses, la suma de les primes totals anuals de les quals sigui com a mínim 400€
  2. 75€, si han contractat 3 pòlisses, la suma de les primes totals anuals de les quals sigui com a mínim 600€
  3. 100€, si han contractat més de 3 pòlisses, la suma de les primes totals anuals de les quals sigui com a mínim 800€
 6. Les pòlisses subscrites han de ser de nova contractació i quedaran excloses si es tracta de reemplaçament, és a dir si en substitueixen una altra de preexistent sobre el mateix risc.
 7. La devolució s'abonarà per transferència bancària al compte corrent designat per al pagament de la prima de les pòlissa contractades. En cas de ser diferents comptes, quedarà a l'elecció de l'Entitat Asseguradora.
 8. La devolució es realitzarà durant la segona quinzena de setembre per a aquells clients que totes les seves pòlisses computables en la promoció hagin entrat en vigor abans del 15 de setembre. I la segona quinzena d'octubre per a aquells clients les pòlisses dels quals entrin en vigor abans del 15 d'octubre.
 9. El client es compromet a un període de permanència per a totes les pòlisses objecte d'aquesta promoció, de com mínim 12 mesos (pòlissa en vigor i al corrent de pagament). En cas d'incompliment per part del client, les entitats del Grup ACM es reserven el dret a exercir les accions oportunes per a la recuperació de la devolució.
 10. Promoció subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per les companyies asseguradores del Grup ACM Espanya que participen en la promoció.
 11. De conformitat amb la legislació vigent, l'obsequi o avantatges aconseguits per aplicació de la campanya estan subjectes a la tributació que en cada moment es determini per als perceptors de la promoció segons la normativa fiscal a aplicar.
 12. Queden excloses d'aquesta promoció les operacions que es beneficien de les condicions especials d'empleats del Grup ACM Espanya.
 13. Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a l'acabament de la mateixa, dins del domini web www.agrupacio.es, informant de la manera de participar en la mateixa.
 14. La participació en la present promoció implica necessàriament la prèvia lectura i acceptació íntegra de les presents Bases per part dels participants. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar‐se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat
 15. Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant‐se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, les companyies asseguradores del Grup ACM Espanya que participen en la promoció es reserven el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul∙lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent‐se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul∙lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a les entitats del Grup ACM Espanya.