Promoció Auto "Xec carburant 2020"

Promoció Auto

Fins a 100 € de xec carburant

En contractar la teva assegurança d'Auto

Sol·licita més informació

 

Bases de la promoció

 

 • La companyia asseguradora GACM SEGURS GENERALS, COMPANYIA D'ASSEGURANCES Y REASSEGURANCES, S.A.U. (d'ara endavant, “GACM SEGUROS”), pertanyent al Grup ACM Espanya, llança una promoció denominada “Xec Carburant 2020”, a tot el territori nacional, sota la marca AGRUPACIÓ.

 • Promoció exclusiva per a pòlisses noves de l’assegurança d’auto del Grup ACM España, subscrites sota la marca Agrupació, per clients mayors de 18 anys.

 • Promoció vàlida per a assegurances de turismes i furgonetes d'ús particular contractades entre el 17 de febrer i el 31 de maig de 2020, ambdós inclosos, i amb data efecte fins al 31 de desembre de 2020, sempre i quan es compleixin els següents requisits:
  • Conductor, Acceptant i Propietari, siguin la mateixa persona.
  • Els conductors declarats tinguin entre els 25 i 65 anys d'edat, ambdues edats incloses, i una antiguitat de carnet superior als dos anys.

 • Promoció vàlida per a les modalitats Terceros amb llunes, Terceros complet i Tot Risc amb franquícia. Queden excloses de la promoció les modalitats Terceros i Tot Risc sense franquícia.

 • El client que compleixi les condicions d'aquesta promoció rebrà com a obsequi un xec carburant d'import variable segons la modalitat d'assegurança contractada:
  • Modalitat Tercers amb llunes: 35€
  • Modalitat Tercers complet: 75€
  • Modalitat Tot Risc amb franquícia: 100€

 • Exclusiva per a pòlisses amb domiciliació bancària i amb pagament anual. Per a la modalitat Tot Risc amb franquícia, també es podran beneficiar de la promoció les pòlisses de pagament semestral.

 • Queden exclosos de la promoció els reemplaçaments, és a dir, les pòlisses que substitueixin a una altra de preexistent amb la companyia d'assegurances GACM SEGUROS GENERALES (anteriorment denominada AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.) sota la marca Agrupació, assegurant el mateix risc. Queden també excloses aquelles operacions en què el risc hagués estat assegurat a GACM SEGUROS en els 11 mesos anteriors, o en els 24 mesos anteriors a la data de contractació de l'assegurança, si ja s'haguessin beneficiat d'alguna campanya d’auto en el moment en què van ser subscrites.

 • El client rebrà un SMS amb un enllaç per accedir al xec carburant, que li permetrà disposar del seu saldo en carburant presentant-lo imprès o a la pantalla de l'Smartphone en qualsevol de les estacions de servei adherides al circuit de Xec Carburant consultables en la pàgina web www.chequecarburante.es.

 • Per poder participar en la promoció, el client deurà obligatòriament subministrar un número de telèfon mòbil nacional a la companyia asseguradora per a l'enviament del xec carburant.

 • El xec carburant tindrà una caducitat de 6 mesos des de la data d'enviament de l'SMS al client i el seu saldo podrà ser consumit en una o diverses càrregues de combustible.

 • El termini de tramitació de l'enviament del xec carburant al client dependrà de la modalitat de pagament de la pòlissa i s'iniciarà:
  • Pagament anual: transcorreguts 60 dies des de la data del rebut de la pòlissa contractada enviat al banc, i una vegada confirmat el seu cobrament.
  • Pagament semestral (només modalitat Tot Risc amb franquícia): transcorreguts 60 dies des de la data del segon rebut de la pòlissa contractada enviat al banc, i una vegada confirmat el cobrament de la totalitat de la prima anual.

  Per a totes les modalitats de pagament, al període indicat en cada una d'elles s'haurà d'afegir els terminis necessaris per a la gestió de l'enviament, orientativament uns 30 dies addicionals.

 • No acumulable a altres ofertes o promocions, ni serà susceptible de canvi per compensació econòmica.

 • Promoció subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per la companyia d'assegurances GACM SEGURES.

 • La quantitat percebuda per aplicació d'aquesta promoció tindrà la consideració per al client (acceptant de la pòlissa de no vida) de guany patrimonial sense retenció a compte, partint de la normativa fiscal vigent.

 • Els empleats i col·laboradors dels grups d'empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables en l'esmentada pàgina web www.grupo-acm.es), així com els seus familiars directes (fins a segon grau de consanguinitat), no podran participar en la present campanya promocional.

 • Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a l'acabament de la promoció, dins del domini web www.agrupacio.es, informant de la manera de participació en la mateixa.

 • La participació en la present promoció implica necessàriament la prèvia lectura i acceptació íntegra de les presents Bases per part dels participants. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa, sense perjudici de poder contractar les pòlisses d'assegurança objecte de la campanya en les condicions estàndard sense beneficiar-se de l'avantatge ofert. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases legals, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat.

 • Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, GACM SEGURS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a GACM ASSEGURANCES, ni per a les entitats del Grup ACM Espanya.

 • Cap de les empreses del Grup ACM Espanya no es fa responsable de les incidències i esdeveniments de tot ordre que puguin afectar a aquesta campanya promocional provocats per una avaria en el programa informàtic, en el seu cas, a causa d'un cas de força major (per exemple, impossibilitat de registrar algun participant, interrupció o pèrdua d'una trucada, etc.) ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes tals com una avaria a la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica, provocades per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics, o bé per un deficient funcionament de les companyies subministradores dels esmentats serveis).

 • D'acord amb el previst en la normativa de protecció de dades, els participants en aquesta promoció queden informats i accepten que les seves dades facilitades siguin objecte de tractament per part de la companyia d'assegurances GACM SEGUROS GENERALES, COMPANYIA D'ASSEGURANCES Y REASSEGURANCES, S.A.U., domiciliada a Sant Cugat del Valles- 08174 (Barcelona), a la carretera de Robí 72-74, Edifici Horizon, com a Responsable del Tractament de les dades personals, amb la finalitat de gestionar la seva participació en la present promoció, així com el contacte i atenció telefònica durant el transcurs de la mateixa. Les dades seran conservades mentre existeixi un interès mutu, o fins que intervingui oposició expressa al tractament per part de l'interessat, el que succeeixi primer.

  La base jurídica que legitima l'entitat asseguradora per tractar les seves dades pesonales amb la finalitat indicada és el consentiment prestat per participar en la promoció i l'interès legítim.

  Així mateix, i d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades, l'interessat podrà retirar en qualsevol moment el consentiment i exercir, quan correspongui, els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, així com sol·licitar la portabilitat i el tractament limitat de les seves dades, mitjançant escrit dirigit a l'entitat asseguradora que correspongui, acompanyat de la seva identificació, a l'adreça postal indicada o a l'adreça electrònica protecciondatosgacm@gacm.es.

  Finalment, en cas de tenir qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i l'exercici dels drets reconeguts, l'interessat podrà adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades de l'entitat asseguradora que correspongui mitjançant escrit, acompanyat de la seva identificació, dirigit a la seva atenció a l'adreça postal de l'entitat asseguradora o a l'adreça electrònica dpogrupoacm@gacm.es; o bé presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, núm. 6 28001- Madrid www.agpd.es) .

Sant Cugat del Vallès a 17 de febrer de 2020.