Promoció pla amic 2020

Promoció Auto

Fins a 200 € per recomanar-nos a un amic

Recomana'ns i aconsegueix fins a 200 €

Sol·licita més informació

BASES DE LA CAMPANYA PROMOCIONAL “PLA AMIC 2020”

Bases de la promoció

 1. Les companyies asseguradores AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., i GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., ambdues integrants del grup assegurador ACM Espanya (d'ara endavant, l'“Entitat Asseguradora”), llancen una promoció denominada “PLA AMIC 2020” a fi de promocionar els productes i serveis comercialitzats per les esmentades Entitats Asseguradores i distribuïts sota la marca “Agrupació”, vàlida per a pòlisses contractades entre el 14 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos) i amb data efecte fins al 31 d’octubre de 2020.

 2. La campanya promocional va dirigida als clients de l'Entitat Asseguradora (denominats, d'ara endavant, “Prescriptors”) amb l'objectiu que convidin als seus familiars i/o amics (denominats, d'ara endavant, “Convidats”) a participar en la present campanya promocional mitjançant la contractació d'almenys una pòlissa dels productes comercialitzats per l'Entitat Asseguradora i distribuïts sota la marca “AGRUPACIÓ”, i que es detallen en el següent punt 3.

 3. Les pòlisses computables a efectes d'aquesta promoció són exclusivament les dels següents rams: Llar, Accidents Individual, Vida Risc Individual, Decessos (prima periòdica), Mascotes, Salut, Dental, Doble Previsió Personal.

  Totes han de ser contractades amb domiciliació bancària.

  Promoció subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per les companyies asseguradores del Grup ACM Espanya que participen en la promoció.

 4. El Prescriptor que, amb la seva recomanació, aconsegueixi que el seu Convidat contracti, dins del període de la promoció indicat, algun dels productes citats en el punt 3), podrà beneficiar-se d'un extorn de quaranta euros (40 €) per cada Convidat, amb un màxim de cinc (5) Convidats. És a dir, que l'obsequi global pot arribar a ser de 200 euros, tot això sota les condicions previstes en les presents Bases. En tot cas, el càlcul de l'import total de l'obsequi sempre serà per múltiples de 40 €. En cap cas aquest obsequi global no podrà superar el 50% de la prima neta anual de la pòlissa de més import que el Prescriptor tingui contractada amb l'Entitat Asseguradora en el moment de la liquidació de l'extorn, i que sigui computable a efectes de la present promoció. L'import aconseguit s'abonarà al Prescriptor mitjançant extorn en el mateix compte que tingui domiciliat el pagament de la seva pòlissa computable de més import, dins del mes de gener de 2021, sent condició indispensable que el prenedor de l'esmentada pòlissa coincideixi amb el titular del compte on es realitza la transferència.

  Així mateix, el Convidat que compleixi les condicions establertes en aquesta promoció podrà beneficiar-se, per una única vegada, d'un obsequi de benvinguda a escollir entre altaveu bluetooth o un set carregador sense fils. El lliurament de l'obsequi es realitzarà el Convidat personalment a la seva oficina d'AGRUPACIÓ.

  No obstant això, i si així ho prefereix el Convidat, podrà renunciar a l'obsequi de benvinguda i optar per qualsevol altra promoció que l'Entitat Asseguradora tingués en vigor en el moment de la contractació, sempre que aquest compleixi les condicions de participació establertes per a aquestes altres promocions.

 5. Podran participar i beneficiar dels avantatges de la present campanya promocional els Prescriptors i Convidats que compleixin els requisits detallats a continuació, no podent coincidir, en cap cas, la condició de Prescriptor i Convidat en la mateixa persona.

  5.1 Per part del Prescriptor:
  • (i) Ser clienta persona física de l'Entitat Asseguradora, major d'edat i amb residència legal a Espanya, quedant exclosos de la present promoció els clients persones jurídiques.

  • (ii) Mantenir, en el moment de la contractació per part del Convidat, la condició de Client amb almenys una pòlissa contractada de l'Entitat Asseguradora i distribuïda sota la marca “AGRUPACIÓ”.

  • (iii) Que en el moment en què es procedeixi a la liquidació de l'obsequi, mantingui la seva condició de Client de, com mínim, una pòlissa computable, en l'Entitat Asseguradora, segons el previst en els apartats anteriors.

  • (iv) No haver comunicat la seva intenció de no renovar el seu contracte perdent així la seva condició client de l'Entitat Asseguradora.

  • (v) No haver estat en situació d'impagament davant l'Entitat Asseguradora, per cap concepte durant l'any anterior.

  5.2. Per part del Convidat:
  • (i) Ser persona física, major d'edat i amb residència legal a Espanya, quedant exclosos de la present promoció els clients persones jurídiques.

  • (ii) Complir la condició de “nou client”, és a dir, no figurar com a client de qualsevol de les empreses integrants de GACM Espanya (consultables en el web www.grupo-acm.es), durant els dotze (12) mesos previs a la contractació.

  • (iii) Contractar qualsevol dels productes citats en el punt 3, havent indicat a l'Entitat Asseguradora el número d'identitat oficial (DNI/NIF o NIE) del Prescriptor.

  • (iv) La prima neta anual de, almenys, una de les pòlisses a contractar pel Convidat haurà d'assolir, com a mínim, l'import de cent vuitanta euros (180 €), i que estigui en vigor en el moment de la liquidació de l'obsequi al PRESCRIPTOR.

  • (v) Una vegada contractada la pòlissa necessària per participar en la promoció, el Convidat l'haurà de mantenir en vigor, com a mínim, durant el període de dotze (12) mesos, i no haver comunicat la seva intenció de donar-se de baixa com a client durant l'esmentat període.

  • (vi) No trobar-se durant els dotze (12) mesos següents a la contractació en situació d'impagament davant cap de les companyies d'assegurances integrants de GACM Espanya (detallades al referit web www.grupo-acm.es) per cap concepte.

  En cas que el Prescriptor deixés d'ostentar la condició de client de les Entitats Asseguradores participants abans de la data d'acabament de la campanya i, per tant, abans que la companyia hagi pogut liquidar l'obsequi, o bé deixin de complir-se qualssevol dels requisits exigits en les presents bases, el Prescriptor perdrà el dret al mateix, així com a reclamar qualsevol altre tipus de compensació econòmica.

 6. Els empleats i col·laboradors del grup d'empreses Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables en l'esmentada pàgina web www.grupo-acm.es), així com els seus familiars directes, no podran participar en la present campanya promocional.

 7. Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a l'acabament de la mateixa, dins del domini web https://www.agrupacio.es, informant de la manera de participació en la mateixa.

 8. La present campanya promocional és compatible i acumulable amb qualsevol altra que estigui vigent en el moment de participació i de la qual es pugui beneficiar el Prescriptor, tret que hi hagi instrucció contrària a les campanyes amb què coincideixi.

 9. Les dades personals del Prescriptor (nom, cognoms i número de DNI/NIF) les dades del qual ja són objecte de tractament per l'Entitat Asseguradora, de la qual aquest sigui client, hauran de ser novament facilitades pel Convidat amb la finalitat que l'Entitat Asseguradora pugui gestionar la seva participació en la present promoció i realitzar la liquidació de l'obsequi corresponent.

 10. L'Entitat Asseguradora es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat i sense preavís, ja sigui per raons tècniques, organitzatives o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per a l'Entitat Asseguradora. No obstant això, els drets adquirits dels Prescriptors i Convidats que ja haguessin recomanat o contractat respectivament una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat.

 11. La participació en la present promoció, implica necessàriament la prèvia lectura i acceptació íntegra de les presents Bases per part dels participants. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat.

 12. No es derivarà cap tipus de responsabilitat per a les empreses del grup ACM Espanya, en cas que, per causes imprevistes alienes a la seva voluntat, la present promoció quedés suspesa o bé es retardés la realització de la mateixa.

 13. D'acord amb el previst en la normativa en matèria de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, els participants (Prescriptors i Convidats) queden informats i accepten que les dades personals facilitades seran objecte de tractament per part d'Agrupació AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., o GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., (segons quin sigui l'entitat amb la qual el Prescriptor tingui la pòlissa d'assegurança en vigor, i amb la qual el Convidat contracti la nova pòlissa d'assegurança en mèrits de la present campanya promocional), com a responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la seva participació en la present promoció. Les dades seran conservades mentre siguin necessàries per a la tramitació d'aquesta promoció, i a l'acabament de la mateixa, durant els terminis de prescripció legal de les obligacions que, en el seu cas, hagi de complir l'Entitat Asseguradora. Les dades sol·licitades són necessàries per fer efectiva la participació en la promoció pel que la negativa a facilitar-los fa impossible participar en la mateixa.

  La base jurídica que legitima a l'Entitat Asseguradora per tractar i conservar les seves dades personals amb la finalitat indicada són el consentiment exprés del Convidat i del Prescriptor i el compliment de la llei, respectivament. El Prescriptor autoritza que el Convidat proporcioni a l'Entitat Companyia d'Assegurances corresponent el seu número de document nacional d'identitat per a la gestió de la Promoció en cas que el Convidat faciliti l'esmentada dada, quedant informat, des d'aquest moment, de l'esmentat tractament.

  En el supòsit que el Prescriptor opti voluntàriament per informar els Convidats sobre la present promoció a través de mitjans electrònics, haurà de comptar amb el consentiment exprés dels esmentats Convidats, eximint de qualsevol responsabilitat l'Entitat Asseguradora en aquest sentit.

  Els Convidats i els Prescriptors queden informats de la possibilitat de retirar en qualsevol moment el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de la subscripció del contracte d'assegurança; i en el seu cas exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, cancel·lació, oposició i portabilitat mitjançant petició escrita dirigida al servei d'Atenció al Client, Ref: Protecció de Dades, Ctra. de Rubí 72-74, Edifici Horizon, 08174 de Sant Cugat del Vallès, o bé exercitar els drets assenyalats a través de l'adreça electrònica protecciondatosgacm@gacm.es (acreditant degudament la seva identitat).

  Finalment, en cas de tenir qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i l'exercici dels drets reconeguts, el Convidat i el Prescriptor podran dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de l'Entitat Asseguradora mitjançant escrit, acompanyat de la seva identificació, dirigit a la seva atenció a l'adreça postal de l'entitat companyia d'assegurances indicada o a l'adreça electrònica dpogrupoacm@gacm.es; o bé presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

 14. De conformitat amb la legislació vigent, el Prescriptor i el Convidat hauran de complir, en el seu cas, amb les obligacions tributàries vigents en cada moment, inherents al premi adjudicat.
En Sant Cugat del Vallès, maig de 2020.