Promoció "Assegurança de vida i accidents"

Promoció

Contracta i emporta't un Smartwatch

En contractar la teva assegurança de Vida i Accidents

Sol·licita més informació

 

Bases de la promoció

 

 
 • Promoció exclusiva per a clients i nous clients que contractin una pòlissa de vida risc individual (producte Completvida) o accidents individual (producte Accidents personals) distribuïts sota la marca Agrupació i assegurat per Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. i amb les següents condicions:
   
  • Completvida (mort + invalidesa absoluta i permanent) amb un capital mínim de 150.000 € i amb una prima neta anual mínima de 250 €.
  • Completvida (mort + invalidesa absoluta i permanent) amb un capital mínim de 120.000 € i un Accidents personals (mort + invalidesa permanent per accident) amb un capital mínim de 60.000 €, i amb una prima neta anual mínima conjunta de 250 €. En aquest cas l'acceptant de les pòlisses ha de ser el mateix.

 • Els clients que compleixin les condicions d'aquesta promoció es beneficiaran del regal d'un  Smartwach Xiaomi (Amazfit Bip Smartwach rellotge intel·ligent). En cas d'esgotar existències se substituirà per un altre Smartwach, a elecció de l'entitat asseguradora, de característiques i preus similars.

 • De conformitat amb la legislació vigent, el regal tindrà la consideració de rendiment del capital mobiliari en espècie, subjecte a ingrés a compte. Aquest ingrés a compte no es repercuteix i és assumit per la companyia.

 • A partir dels 90 dies de la data d'efecte de la/les pòlisses, es lliurarà l’Smartwach a l'oficina comercial corresponent sempre que el client estigui al corrent de pagament, sense incobrats durant la vigència de la pòlissa i amb la/les pòlissa/es en vigor.

 • Promoció exclusiva per a noves contractacions dels productes anteriorment indicats amb alta de sol·licitud entre el 14  de maig i el 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos i data d'efecte entre el 14 de maig i l'1 d'agost del 2020.

 • Queden exclosos de la promoció aquells clients que hagin anul·lat una pòlissa preexistent de vida risc o accidents, subscrites amb Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., i que haguessin estat en vigor en els últims 12 mesos anteriors.

 • No acumulable a altres ofertes o promocions tret que s'expressi el contrari en les condicions de les mateixes, ni serà susceptible de canvi per compensació econòmica.

 • Subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A.

 • Els empleats i col·laboradors del Grup d'empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables en la pàgina web www.grupo-acm.es), així com els seus familiars directes (fins a segon grau de consanguinitat), no podran participar en la present campanya promocional.

 • Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a l'acabament de la mateixa, dins del domini web www.agrupacio.es, informant de la manera de participació en la mateixa.

 • La participació en la present promoció, implica necessàriament la prèvia lectura i acceptació íntegra de les presents Bases per part dels participants. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat.

 • Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., ni per a les entitats del Grup ACM Espanya. 

Sant Cugat del Vallès, maig de 2020.