"Agrupi les seves assegurances 2019"

Promoció

"Agrupi les seves assegurances el 2019"

Porti'ns les seves assegurances i estalviï fins a 500 €

Sol·liciti més informació

 

Bases de la promoció

 

 

 1. Les companyies asseguradores GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. i Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., pertenecientes al Grup ACM España, llancen una promoció denominada "Agrupi les seves assegurances el 2019", a tot el territori nacional, amb l'objectiu d'incentivar la contractació de noves pòlisses dels productes detallats en el punt 4 següent, complint els requisits establerts.
 2. La campanya promocional va dirigida a clients (persones físiques), majors de 18 anys que actuïn com acceptants de productes comercialitzats sota la marca AGRUPACIÓ que al final del període promocional hagin incrementat la seva "Posició-Client", en les condicions més a baix detallades.
 3. S'entén per "Posició-Client" el conjunt de Pòlisses i Primes computables subscrites per un Acceptant sota un mateix NIF/NIE. 
 4. Per al còmput de pòlisses de la "Posició-Client" es consideraran exclusivament els contractes en vigor de les següents pòlisses individuals: Auto, Llar, Salut, Dental, Accidents, Mascotes, Doble Previsió Personal (baixa laboral) i Decessos p.p. (prima periòdica), Vida-Risc, Plans de pensions p.p. (prima periòdica), PPA p.p. (prima periòdica), Estalvi jove p.p. (prima periòdica) i Integra 5 p.p. (prima periòdica), subscrites a través de les companyies del Grup ACM Espanya, sota la marca AGRUPACIÓ. La resta de productes queda exclòs. Queden exclosos els contractes temporals.
 5. Per al còmput de primes de la "Posició-Client" es prendrà la prima neta de l'anualitat en vigor, dels productes computables: Auto, Llar, Salut, Dental, Accidents, Mascotes, Doble Previsió Personal (baixa laboral) i Decessos p.p. (prima periòdica), Vida-Risc. No seran computables les primes corresponents a Plans de pensions, PPA, Estalvi jove i Integra 5 que queden excloses de la promoció pel que fa a primes computables.
 6. En la "Posició-Client" d'una data determinada, no es consideraran les sol·licituds pendents d'emissió en aquesta data i tampoc les pòlisses emeses amb data efecte posterior. També, queden excloses les operacions derivades de canvis de prenedor en pòlisses preexistents al principi de la promoció, amb o sense reemplaçament de pòlissa.
 7. El període promocional serà del 2 de gener de 2019 fins a l'1 de gener de 2020, ambdós inclosos.
 8. La "Posició-Client" inicial serà la corresponent al tancament del dia 01.01.2019, i la posició final la corresponent al tancament de data 01.01.2020. L'increment de la "Posició-Client" és la diferència entre la posició final i la inicial. 
 9. Per al cas de clients preexistents (que tinguin algun contracte en vigor a tancament 01.01.2019), per beneficiar-se de la promoció, al final del període promocional, s'haurà  d'incrementar la "Posició-Client" en una pòlissa i, com a mínim, 200€ de primes netes anuals.
 10. En el cas dels nous clients (persones físiques que com acceptants no tinguessin cap pòlissa contractada a 01.01.2019), la primera pòlissa contractada dins del període promocional i les seves respectives primes no computaran per al càlcul de la Posició-Client. S'entén per primera pòlissa la que tingui la data d'efecte més antiga de les contractades dins del període promocional. En el cas de què la primera i segona o successives pòlisses prenguin efecte en la mateixa data, es considerarà com primera pòlissa la de menor prima.
 11. Els clients que es beneficiïn de la promoció, tindran de dret una única devolució promocional l'import de la qual dependrà de l'increment de la seva "Posició-Client" a tancament del dia 01.01.2020 en nombre de pòlisses i en primes, segons es detalla a la següent taula:


  Increment de primes igual o superior a Increment pòlisses
  1 2 3 o més
  200 € 50 € 55 € 60 €
  400 € 75 € 85 € 100 €
  600 € 100 € 115 € 140 €
  800 € 125 € 145 € 160 €
  1.000 € 150 € 175 € 180 €
  1.500 € 200 € 225 € 260 €
  2.000 € 250 € 275 € 340 €
  3.000 € 300 € 400 € 500 €

   
 12. Aquesta promoció és compatible amb altres descomptes i promocions, tret que s'exclogui expressament en les bases de participació de les mateixes. La promoció és incompatible amb les pòlisses de nova producció que es beneficïn de la campanya "Salut primavera", "Auto Xec carburant", "Llar 100 dies gratis" i "Salut Final d'Any".
 13. L'entitat pagadora de la devolució promocional serà la companyia d'assegurances de la pòlissa que desencadena el dret a l'obsequi.
 14. En el cas dels clients preexistents a l'inici de la promoció, la pòlissa desencadenant serà la primera pòlissa de nova producció dels rams indicats en el punt 5 de les presents bases, a més de complir la resta de requisits de les presents bases, contractada pel client durant el període promocional. En el cas de nous clients, la pòlissa desencadenant serà la segona pòlissa de nova producció dels rams indicats en el punt 5 de les presents bases. A més el nou client haurà de que complir la resta de requisits de les presents bases.
 15. La liquidació i pagament final de la devolució de la campanya es realitzarà durant el mes de març de 2020.  No obstant això, es realitzaran tres avançaments parcials de la devolució:  El juny 2019 (avançament de l'increment de Posició-Client a tancament de març de 2019), el setembre 2019 (avançament de l'increment de Posició-Client a tancament de juny de 2019) i el desembre 2019 (avançament de l'increment de Posició-Client a tancament de setembre de 2019). Per als avançaments, el càlcul de la Posició-Client prendrà en consideració exclusivamene les pòlisses amb pagament anual. Si la pòlissa desencadenant no és de pagament anual, tots els possibles avançaments de futures pòlisses de pagament anual es realitzaran a través de l'entitat asseguradora i amb la fiscalitat de la pòlissa desencadenant.
 16. En el moment de calcular les liquidacions, totes les pòlisses que donin dret a la promoció hauran de vigir i al corrent de pagament. En el cas de productes amb prima periòdica el pagament de les primes haurà de mantenir-se en vigor. A més, el client es compromet a mantener les pòlisses en vigor i al corrent de pagament fins al seu pròxim venciment anual. En cas d'incompliment per part del client, les entitats del Grup ACM Espanya es reserven el dret a exercir les accions oportunes per a la recuperació de la devolució.
 17. Les devolucions s'abonaran per transferència bancària al compte corrent designat per al pagament de la prima de les pòlisses contractades. En cas de ser diferents comptes, quedarà a l'elecció de l'Entitat Asseguradora.
 18. Promoció subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per les companyies asseguradores del Grup ACM Espanya que participen en la promoció.
 19. De conformitat amb la legislació vigent, l'obsequi  aconseguit per l'aplicació de la campanya estarà subjecte a la tributació que en cada moment es determini per als perceptors de la promoció segons la normativa fiscal a aplicar a la pòlissa desencadenant del dret a l'obsequi promocional. En conseqüència, quan la pòlissa desencadenant sigui una pòlissa de Vida Risc Individual, l'obsequi (tant els avançaments, com la liquidació final) tindrà la consideració de Rendiment del Capital Mobiliari (RCM) i estarà subjecte a la retenció corresponent. En la resta de casos, quan la pòlissa desencadenant sigui de vida, l'obsequi (tant els avançaments, com la liquidació final) tindrà la consideració de Guany Patrimonial (GP).
 20. Queden excloses d'aquesta promoció les operacions que es beneficien de les condicions especials d'empleats del Grup ACM Espanya, així com les operacions subscrites a través de  RACC Mediagent, S.A.U., Targoseguros Mediación, S.A.U., Cofidis S.A. Sucursal en España, Atlantis Asesores S.L. Agencia Vinculada i Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis S.L., Agencia Vinculada.
 21. Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a l'acabament de la mateixa, dins del domini web www.agrupacio.es, informant de la manera de participació en la mateixa.
 22. La participació en la present promoció, implica necessàriament la prèvia lectura i acceptació íntegra de les presents Bases per part dels participants. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat.
 23. Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, les companyies asseguradores del Grup ACM Espanya que participen en la promoció es reserven el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a les entitats del Grup ACM Espanya.
 24. D'acord amb el previst en la normativa en matèria de protecció de dades, els participants en aquest promoció queden informats i accepten que les dades facilitades seran objecte de tractament per part de la companyia d'assegurances amb les quals formalitzi la pòlissa, és a dir GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. y Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., domiciliades totes elles a la Carretera de Rubí 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i TARGOPENSIONES, Entitat Gestora de Fons de Pensions, S.A.U., domiciliada a c/ Claudio Coello, 123, 28006 Madrid, com Responsables del Tractament de les dades personals, amb la finalitat de gestionar la seva participació en la present promoció, així com el contacte i atenció telefònica durant el transcurs de la mateixa. Les dades seran conservades mentre existeixi un interès mutu, o fins que intervingui oposició expressa al tractament per part de l'interessat, el que succeeixi primer.La  base jurídica que legitima l'entitat asseguradora per tractar les seves dades personals amb la finalitat indicada és el consentiment prestat per participar en la promoció i l'interès legítim.Així mateix, i d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades, l'interessat podrà retirar en qualsevol moment el consentiment i exercir, quan correspongui, els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, així com sol·licitar la portabilitat i el tractament limitat de les seves dades, mitjançant escrit dirigit a l'entitat asseguradora que correspongui, acompanyat de la seva identificació, a l'adreça postal indicada o a l'adreça electrònica lopd@gacm.es.Finalment, en cas de tenir qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i l'exercici dels drets reconeguts, l'interessat podrà adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades de l'entitat asseguradora que correspongui mitjançant escrit, acompanyat de la seva identificació, dirigit a la seva atenció a l'adreça postal de l'entitat asseguradora o a l'adreça electrònica dpogrupoacm@gacm.es; o bé presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, núm. 6 28001- Madrid www.agpd.es) .

Sant Cugat del Vallès, a 31 de desembre de 2018.