Promoció "Assegurança de Llar"

Promoció

"25% d'estalvi en la teva assegurança de Llar"

Protegeix la teva casa...i la teva butxaca

Sol·licita més informació

 

Bases de la promoció

 

 • Promoció vàlida per a assegurances de la llar distribuïdes sota la marca "Agrupació" i assegurades per GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (d'ara endavant "GACM Assegurances").

 • Promoció exclusiva per a pòlisses noves de l'assegurança LaTevaLlar10, subscrites sota la marca Agrupació, i que assegurin Pisos Intermitjos (que no estiguin situats ni en una planta baixa, ni en una primera planta d'altura respecte al carrer, ni en una última planta o àtic de l'edifici), en qualsevol de les seves modalitats, contractades entre el  17 de febrer i el 31 de maig de 2020, ambdós inclosos, i amb data efecte fins al 31 de desembre de 2020

 • Les operacions que compleixin les condicions d'aquesta promoció es beneficiaran d'un 25% d'estalvi mitjançant la següent fórmula: una vegada cobrat el rebut complet de la primera anualitat, es realitzarà una devolució per un import equivalent al 25% de la prima neta anual.

  Exemple:

  Prima Total anual...... 196,68€

  Prima Neta anual: 175,58€

  Import devolució promocional: 43,89€


 • Els pagaments "25% d'estalvi" s'abonen per transferència bancària en el mateix compte on s'hagi domiciliat el pagament anual del rebut, transcorreguts 60 dies des de la data de l'enviament del rebut al banc i una vegada confirmat el seu cobrament.

 • Promoció exclusiva per a pòlisses de Pisos Intermitjos amb pagament anual i domiciliació bancària.

 • Queden exclosos de la promoció els reemplaçaments, és a dir, les pòlisses que substitueixin a una altra de preexistent amb la companyia d'assegurances GACM SEGUROS GENERALES  (anteriorment denominada AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.) sota la marca Agrupació, assegurant el mateix risc. Queden també excloses aquelles operacions en què el risc hagués estat assegurat a GACM SEGUROS en els 11 mesos anteriors, o en els 24 mesos anteriors a la data de contractació de l'assegurança, si ja s'haguessin beneficiat d'alguna campanya de Llar en el moment en què van ser subscrites.

 • No acumulable a altres ofertes o promocions.

 • Subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per GACM SEGUROS.

 • La quantitat percebuda  per aplicació d'aquesta promoció tindrà la consideració per al client (prenedor de la pòlissa de no vida) de guany patrimonial sense retenció a compte, partint de la normativa fiscal vigent.

 • Els empleats i col·laboradors dels Grups d'empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables en l'esmentada pàgina web www.grupo-acm.es), així com els seus familiars directes (fins a segon grau de consanguinitat), no podran participar en la present campanya promocional.

 • Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a la finalització de la mateixa, dins del domini web www.agrupacio.es,  informant de la manera de participació en la mateixa. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa, sense perjudici de poder contractar les pòlisses d'assegurança objecte de la campanya en les condicions estàndard sense beneficiar-se de l'avantatge ofert. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases legals, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat. •  
 •  

Sant Cugat del Vallès, a 17 de febrer de 2020.