Pla de Previsió Assegurat

PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO

Ideal per a persones que vulguin gaudir d'una rendibilitat mínima anual garantida.

Nivell de risc

Què és

Aportacions

Disponibilitat

Fiscalitat

 
1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
 
  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es devingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 

 

El Pla de Previsió Assegurat és un producte d'estalvi que li permet complementar la seva jubilació. Té els mateixos avantatges fiscals que els plans de pensions, però es formalitza mitjançant una assegurança de vida i li ofereix una rendibilitat mínima garantida revisable trimestralment.

El Pla de Previsió Assegurat és ideal per a persones que vulguin constituir un patrimoni sense córrer riscos i gaudir d'una rendibilitat assegurada. També és molt interessant per a persones que necessiten desgravar el màxim possible en la declaració de la renda.

Qui pot contractar

Qualsevol persona física resident a Espanya que tingui NIF o NIE, l'edat de la qual sigui superior als 16 anys.

Flexibilitat per a les seves aportacions

Pot obrir el seu Pla de Previsió Assegurat a partir de 30 euros al mes i fer les aportacions quan vulgui: anualment, semestralment, trimestralment o mensualment, o bé sense cap periodicitat, quan vostè prefereixi.

Podran deduir-se de la base imposable general les aportacions realitzades, respectant el límit establert, que serà el menor de les següents quantitats:

  • 8.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebudes individualment en l'exercici.

Altres característiques

Poden fer-se aportacions a favor de familiars amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, amb un règim fiscal favorable i compatible amb els propis plans personals.

Liquiditat

Només es podran percebre les prestacions del pla quan es produeixi alguna de les contingències previstes: jubilació del partícip, invalidesa, defunció o dependència.

No obstant, els drets consolidats (estalvi acumulat) també es podran fer efectius en els casos de malaltia greu i atur de llarga durada.

L'import de les prestacions a percebre serà del 100% de la provisió matemàtica assolida en cas de jubilació o invalidesa i del 105% de la provisió matemàtica en cas de defunció. Aquest capital addicional a la provisió matemàtica serà com a mínim de 500 euros i com a màxim de 10.000 euros.

Les prestacions es poden percebre en forma de capital o de renda, combinant ambdues modalitats (capital/renda) o en forma de pagaments irregulars. La renda podrà ser assegurada o no assegurada, i es podrà adequar l'import i la temporalitat segons les necessitats del beneficiari.

Màxim estalvi fiscal

El partícip podrà incloure el conjunt de les aportacions realitzades en la declaració de la renda per reduir la seva base imposable.

Altres característiques

Les persones el cònjuge de les quals obtingui rendiments nets inferiors a 8.000 euros, podran reduir en la seva base imposable les aportacions realitzades a plans de pensions dels quals sigui partícip el cònjuge, amb el límit de 2.500 euros.