Oficines i serveis comunicacion@agrupacio.es 934826600 ES
logo Agrupació
logo Agrupació
seguro auto

Ideal per a persones joves o per a aquelles que desitgen maximitzar la rendibilitat del seu pla a llarg termini.

Sol·licita més informació

Pla de Pensions Futur

Potencialment menys rendiment Potencialment més rendiment
1 2 3 4 5 6 7
Menys risc Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada sobre la base de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es devingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Els Plans de Pensions són l'opció ideal perquè vostè pugui obtenir el nivell de vida que desitja el dia de la seva jubilació i el màxim estalvi fiscal fins llavors.

Agrupació Futur, PP inverteix en renda variable (mínim 75%).

Està dissenyat especialment per a persones joves que volen maximitzar la rendibilitat del seu pla a llarg termini o amb un perfil inversor dinàmic que accepti les variacions de la renda variable durant determinats períodes.

Qualsevol persona física resident a Espanya que tingui NIF o NIE, l'edat de la qual sigui superior als 16 anys.

Flexibilitat per a les seves aportacions

Pot obrir el seu pla de pensions a partir de 30 euros i fer les aportacions quan vulgui: anualment, semestralment, trimestralment o mensualment, o bé sense cap periodicitat, quan vostè prefereixi. Pot fer les seves aportacions a un pla o a un altre i realitzar traspassos entre plans de l'entitat sense cap cost.

Podran deduir-se de la base imposable general les aportacions realitzades, respectant el límit establert, que serà el menor de les següents quantitats:

  • 8.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebudes individualment en l'exercici.
Altres característiques

Poden fer-se aportacions a favor de familiars amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, amb un règim fiscal favorable i compatible amb els propis plans personals.

 

 

Liquiditat

Només es podran percebre les prestacions del pla quan es produeixi alguna de les contingències previstes: jubilació del partícip, invalidesa, defunció o dependència.

No obstant, els drets consolidats (estalvi acumulat) també es podran fer efectius en els casos de malaltia greu i atur de llarga durada.

Les prestacions es poden percebre en forma de capital o de renda, combinant ambdues modalitats (capital/renda) o en forma de pagaments irregulars. La renda podrà ser assegurada o no assegurada, i es podrà adequar l'import i la temporalitat segons les necessitats del beneficiari.

 


Màxim estalvi fiscal

El partícip podrà incloure el conjunt de les aportacions realitzades en la declaració de la renda per reduir la seva base imposable.

Actualment pot aconseguir un important estalvi fiscal.

Altres característiques

Les persones el cònjuge de les quals obtingui rendiments nets inferiors a 8.000 euros, podran reduir en la seva base imposable les aportacions realitzades a plans de pensions dels quals sigui partícip el cònjuge, amb el límit de 2.500 euros.

 


Documents d'interès

 

Si tens dubtes, T'ajudem! - 934 826 600


Contacta