Informació Fiscal

información fiscal de Agrupació

A efectes de la declaració de l' IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES corresponent a l'exercici econòmic 2019, vostè ha de saber el següent:

  1. En cas d'haver venut, dins l'any 2019, les accions d'Agrupació que aquesta companyia li va atribuir sense cap cost per a vostè, com a conseqüència del procés de fusió, vostè estarà obligat a incorporar en la seva declaració de renda el guany patrimonial obtingut de la transmissió d'aquestes accions, en compliment del que disposa l'article 33 i ss. de la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

    Segons la configuració fiscal de l'operació societària de fusió, el guany patrimonial a declarar respecte a aquestes accions serà l'import total que vostè va rebre per la venda de les seves accions.
     
  2. En cas d'haver adquirit més accions d'Agrupació en altres processos de compravenda d'accions de la companyia, a part de les esmentades en el punt anterior, i haver-les venut dins de l'any 2019, l'import a declarar serà la diferència entre els valors de compra i venda d'aquestes accions, un cop deduïts els costos que, si escau, estiguin associats a aquesta operació.

Si vostè necessita que li enviem aquesta informació per realitzar la seva declaració, premi aquí.

A efectes de la declaració de l'IMPOST SOBRE PATRIMONI corresponent a l'exercici econòmic 2019, vostè ha de saber el següent:

  1. En cas de ser subjecte passiu de l'esmentat impost, vostè estarà obligat a declarar el valor teòric de les accions d'Agrupació de la seva titularitat a 31 de desembre de 2019. Si vostè necessita conèixer aquesta informació per realitzar la seva declaració, premi aquí.