Les persones, la nostra gran prioritat

Preguntes freqüents (FAQ) sobre Finances

Preguntes i respostes per resoldre dubtes sobre les seves Assegurances d'Estalvi i les seves posicions financeres en aquests moments.

Estan garantides les meves Assegurances d'Estalvi amb tot el que està passant?

 • El Grup assegurador ACM a Espanya forma part del grup banc-assegurador francès Crédit Mutuel Alliance Fédérale que, sota supervisió directa del Banc Central Europeu, presenta una de les ràtios de solvència més elevades de la banca europea i internacional.
 • Les principals dades del grup avalen la seva robustesa financera:
  • Ràtio CET1 17,3%: la principal mesura de la solvència de les entitats financeres (és la relació entre capitals i actius en risc). La ràtio del nostre grup resulta en gairebé el doble de l'exigit pel Banc Central Europeu per a 2019.
  • Fons propis: 47.100 M €.
  • Clients: 26,3 M.
  • Contractes d'assegurances: 31,8 M.
 • En última instància les assegurances de vida compten amb un sistema de suport institucional a través del Consorci de Compensació d'Assegurances.

Qui m'assegura que no perdré l'aportat als meus Plans de Pensions?

 • L'oferta de les nostres Assegurances d'Estalvi i Inversió es caracteritza per la seva transparència i bona rendibilitat.
 • La confiança en la gestió i l'aval de milions de clients a tot el món són la garantia de confiança.
 • En situacions excepcionals com l'actual, el fet de pertànyer i tenir el suport d'un grup internacional de solvència reconeguda a nivell mundial és la millor garantia per als seus estalvis.
 • En qualsevol cas, és precís ser conscient que els plans de pensions estan subjectes al risc de mercat, tant major com arriscat sigui el perfil d'inversió del fons (renda variable, mixt o de renda fixa).

Puc rescatar el Pla de Pensions per fer front a la situació?

 • Durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els supòsits de:
  • Situació d’atur conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • Ser empresari titular d’establiments l’obertura al públic dels quals s’hagi vist suspesa com a conseqüència del COVID-19.
  • Cessament d’activitat de treballadors per compte pròpia o autònoms, o disminució del 75% de la seva facturació, que es produeixin com a conseqüència del COVID-19.
  Sent els imports disponibles, el màxim entre els ingressos nets deixats de percebre en cada cas i 3 vegades l'IPREM al mes (1.613,52 €), després de prèvia acreditació de situació i imports.
 • Es mantenen les contingències per recuperar el Pla de Pensions, que continuen sent quatre: jubilació, incapacitat laboral, situacions de gran dependència i dependència severa i mort. Existeixen, a més, supòsits excepcionals, com patir una malaltia greu o atur de llarga durada.
 • En tot cas, els plans de pensions són mobilitzables a altres plans de pensions o a Plans de Previsió Assegurats (PPA). Els PPA sí que compten amb una rendibilitat mínima assegurada el que implica, com a mínim, la garantia del capital.

Si tinc problemes per pagar els rebuts de l'assegurança per culpa directa del Coronavirus i les seves conseqüències en els meus ingressos/entorn laboral, la companyia d'assegurances m'ajudarà d'alguna forma?

 • Posa't en contacte amb la companyia d'assegurances i tractarem cada cas de forma personalitzada per buscar les solucions que et permetin continuar gaudint de l'assegurança i a nosaltres continuar tenint-te com a client.

Què implica aquesta situació per a les inversions?

 • És natural que les borses caiguin perquè ara els inversors no són capaços de valorar les empreses ja que la incertesa sobre els seus beneficis és molt elevada. Cada notícia, positiva o negativa, va acompanyada de grans pujades o baixades dels preus de les accions. Al llarg de la història, a llarg termini la inversió en borsa ha estat més rendible que les alternatives habituals -bons o dipòsit-.
 • Una cosa similar ocorre respecte a les inversions en renda fixa el valor de la qual oscil·la amb els vaivens dels tipus d'interès i en funció de la qualitat creditícia de l'emissor, ja sigui públic o privat. Recorda: quan els tipus d'interès pugen els actius de renda fixa perden valor i, viceversa, quan els tipus baixen, els actius de revaloritzen.