Protecció de dades de caràcter personal
   
En virtut d'allò convingut a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., vol comunicar als Usuaris del seu lloc web http://www.agrupacio.es la política de protecció de dades de caràcter personal duta a terme per totes les entitats que componen el Grup Agrupació.
   
1. Fitxer automatitzat de dades de caràcter personal
  L'emplenament per part de l'Usuari de totes les dades de caràcter personal té caràcter voluntari, però en tot cas, suposarà la seva incorporació en un Fitxer Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, el destinatari, propietari i responsable del qual és AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. L'objectiu del Fitxer és l'emmagatzematge, a través de formularis i correus electrònics, d'aquestes dades, per complir amb les següents finalitats:
  a) Formalitzar i executar la contractació en línia o subscripció dels productes i serveis que sol·liciti el client o assegurat.
  b) La tramitació, seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud de contracte i/o posterior contracte, així com de qualsevol sol·licitud d'informació addicional que remeti a AGRUPACIÓ.
  c) La realització d'enquestes i d'estudis estadístics sobre la qualitat dels serveis i productes de la companyia o índexs de sinistralitat.
  d) La prevenció del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres.
  e) Atenció i tramitació de les consultes dels assegurats.
  f) La tramesa de butlletins electrònics (després de la seva subscripció prèvia), i remesa de publicitat sobre ofertes, publicacions, i recomanacions, que puguin ser d'interès de l'Usuari.
  g) Facilitar a l'Usuari una navegació personalitzada en la pròpia web.
  h) Accés dels agents i comercials d'AGRUPACIÓ, així com de totes aquelles persones que desitgin exercir aquestes activitats, a un conjunt de serveis i informació referents a l'activitat asseguradora i de plans de pensions del Grup Agrupació.
     
  AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. garanteix que totes les dades de caràcter personal obtingudes, seran tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents a las quals haguessin estat autoritzats.
     
2. Consentiment de l'Usuari
  L'Usuari consenteix de forma expressa la recollida i el tractament de les seves dades personals per part d'AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., a través de la contractació en línia o de l'accés a algun dels seus productes o serveis o de la subscripció als seus butlletins.

Així mateix, consenteix expressament la cessió d'aquestes dades, exclusivament per a les finalitats relacionades en l'apartat anterior, a les entitats integrades en el Grup Agrupació, als seus agents o a qualssevol d'altres entitats filials o participades per AGRUPACIÓ, o amb aquelles que aquesta pogués tenir un conveni de col·laboració al respecte, sempre en el marc d'allò convingut per la legislació espanyola.

L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AGRUPACIÓ el dret a no prestar els serveis sol·licitats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, així com a no formalitzar qualsevol relació contractual que estigués en curs i/o bloquejar les gestions realitzades fins el moment. Qualsevol perjudici que es pogués causar a qualsevol de les entitats que conformen el Grup AGRUPACIÓ o a tercers, com a conseqüència de la provisió de dades falses, incompletes o inexactes, recaurà sobre l'Usuari que les hagués proporcionat.

Qualsevol dels Usuaris registrats podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, subministrades a través de la web http://www.agrupacio.es, adreçant-se al Responsable del Fitxer, mitjançant escrit a la següent adreça:

AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.
Att. Departament de Protecció de Dades
Carretera de Rubí, número 72-74. Edifici Horizon
08174 Sant Cugat del Vallès (Espanya)